Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2Xxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqjxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QTxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 Informacja dot. obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą de minimis  

* Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez IP2 w dniu 27.01.2015r., Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zobowiązany został do doprecyzowania zapisów zawartych w umowie o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Biorąc pod uwagę powyższe, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w § 9 w/w umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty dotyczące udzielonej pomocy de minimis przez 10 lat podatkowych od daty przyznania pomocy w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.

* Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do dnia podpisania umowy z Urzędem Pracy, otrzyma pomoc publiczną.Kto może ubiegać się o wyżej wymienioną refundację?

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który:

 1. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie: wynagrodzeń pracownikom, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych, jak również
  nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 2. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym,
  że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, nie wlicza się okresu zawieszenia tej działalności;
 3. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  (Dz U Nr 88 poz 553 z póź. zm.)
 4. nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dn.01 10.2004r., str. 2)
 5. nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy
  z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot

Do Podmiotu w celu podjęcia zatrudnienia na wyposażonym 
stanowisku pracy, może być skierowana wyłącznie osoba zarejestrowana jako bezrobotna, w szczególności osoba, która:

 1. do dnia rozpoczęcia procesu rekrutacji nie otrzymała propozycji odpowiedniej pracy,lub
 2. jest osobą mającą ukończony 45 rok życia w dniu rozpoczęcia procesu rekrutacji, lub
 3. jest osobą do 30 roku życia w dniu rozpoczęcia procesu rekrutacji, lub
 4. jest osobą długotrwale bezrobotną (tj. zarejestrowaną w PUP ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),lub
 5. jest osobą bez kwalifikacji zawodowych, lub bez doświadczenia zawodowego, lub
 6. jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy w danym zawodzie lub służbie i posiadającą aktualne orzeczenie
  o niepełnosprawności, lub
 7. jest osobą, która ukończyła staż lub szkolenie organizowane przez Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjmuje tylko kompletne wnioski
(wniosek + załączniki zgodnie z regulaminem).

Regulamin i odpowiednie wnioski załączone są na dole strony.
Wniosek o refundację należy złożyć w biurze podawczym (parter Urzędu)

Godziny przyjmowania stron:
pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
tel.: refundacje EFS, FP, PFRON 32-231-18-41 w. 182
przyjmowanie stron:

poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., Poz. 1065, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r., Poz. 1380);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis
  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1);

 • Regulamin dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy refundacji kosztów wyposażenia
  lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Aleksandra Tabaszewska-Salamon  Z-ca Kierownika Działu ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów
Specjalista ds. Programów
32-231-18-41 wew. 182  
 Anna Staszewska-Mrożek Specjalista ds. Programów 32-231-18-41 wew. 182  
Aleksandra Wójcikiewicz Specjalista ds. Programów 
32-231-18-41 wew. 182
Beata Wijata Specjalista ds. Programów

32-231-18-41 wew. 182
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 15 ]
plik w formacie DOC DOPOSAZENIE_STANOWISKA_PRACY_REGULAMIN_10072012.doc 29-06-17 09:33 112KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112KB) pobierz
plik w formacie ODT wzor_umowy_wyposażenie.odt 02-06-17 12:50 54.12KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 54.12KB) pobierz
plik w formacie DOCX WYKAZ_INSTYTUCJI_WSPOMAGAJĄCYCH_PRZEDSIĘBIORCÓW.docx 30-11-16 08:35 30.24KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 30.24KB) pobierz
plik w formacie ODT druk_rozliczenia_doposażenie.odt 20-11-15 09:13 30.2KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 30.2KB) pobierz
plik w formacie DOC OSWIADCZENIE_ZGODA_NA_BLOKADE_LOKATY.doc 28-09-15 08:59 35.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk_zmiany_specyfikacji_wydatkow.doc 23-06-15 11:31 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
plik w formacie DOC nowe_zgloszenie_krajowej_oferty_pracy1.doc 01-04-15 12:32 85KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 85KB) pobierz
plik w formacie DOC DOPOSAŻNIE STANOWISKA- WNIOSEK 10-02-15 19:59 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia 05-04-13 37KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 37KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia.doc 05-04-13 36KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 36KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja o zatrudnieniu nowej osoby - druk 19-06-12 13KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 13KB) pobierz
plik w formacie DOC Prośba o uzupełnienie stanowiska pracy - druk 19-06-12 15.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 15.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Umowa Kupna Sprzedaży 19-06-12 35KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-15 15:17 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie DOC Wzór podania do Urzędu Pracy (w sprawach indywidualnych) 22-02-10 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Aleksantra Tabaszewska-Salamon 2017-07-24 11:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7824
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthzxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFXxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2Lxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_xh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl