Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo1tELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFJtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvBtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-ehtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArRtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdltELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-ZtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_JtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3yRtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz  opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Plan określa: rodzaje prac społecznie użytecznych, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne organizowane są na wniosek złożony przez Gminę. W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, zawierający informacje i wymagania, o których mowa w §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z  2017r, poz. 2447).   

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym osób wskazanych do wykonywania prac społecznie użytecznych związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunw osób niepełnosprawnych i przesyła ją do właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Lista powinna zawierać dane, o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych, z uwzględnieniem gminnego planu potrzeb, określa Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Pracy a Gminą. Realizacja ilości porozumień dot. prac społecznie użytecznych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

Urząd Pracy w Gliwicach wydaje osobie uprawnionej skierowanie do prac społecznie użytecznych na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej. Skierowanie na prace społecznie użyteczne traci ważność z chwilą: podjęcia pracy przez osobę uprawnioną, przerwania przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych, nabycia przez bezrobotnego prawa do zasiłku, przyznania renty, otrzymania zasiłku stałego, powstania nowego podmiotu w wyniku połączenia placówek, osiągnięcia wieku emerytalnego, tymczasowego aresztowania. Ponowne wykonywanie przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych wymaga zgody PUP Gliwice.     

Podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne zapoznaje osobę uprawnioną z: pisemnym harmonogramem wykonywania prac społecznie użytecznych,  rodzajem przydzielonych jej prac,  miejscem ich wykonywania, oraz zaznajomienie z przepisami BHP.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osobę uprawnioną może maksymalnie trwać do 10 godzin tygodniowo.

Osoby uprawnione otrzymują świadczenie wypłacone przez gminę lub podmiot, w wysokości 8,30 zł za godzinę pracy (stan na VI. 2018r.). Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Urząd Pracy na wniosek o refundację złożony przez Gminę w terminie do 15-go dnia po dokonaniu wypłaty świadczeń, refunduje z Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia wypłaconego skierowanej osobie uprawnionej. Wniosek taki może złożyć wyłącznie Gmina. Niedotrzymanie przez Gminę w/w terminu lub złożenie wniosku niekompletnego, może spowodować przesunięcie terminu płatności refundacji.

Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, niezwłocznie (w terminie do 7 dni) zawiadamia Powiatowy Urząd Pracy i właściwego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w przypadku gdy osoba uprawniona: nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych, nie podejmie przydzielonej jej pracy społecznie użytecznej, opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych, naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej, podejmie zatrudnienie, osiągnie wiek emerytalny, zostanie tymczasowo aresztowana, otrzyma zasiłek stały, zgłosi inne przyczyny uniemożliwiające wykonywanie prac społecznie użytecznych. 

W przypadku realizacji prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest powiadomić gminę o wystąpieniu sytuacji o których mowa powyżej.

Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne prowadzi ewidencję prac wykonywanych przez osoby uprawnione, zawierającą dane, o których mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017r w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2447) i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

Gmina lub podmiot niezwłocznie (w terminie do 7 dni) informuje Urząd Pracy o każdej zmianie mającej wpływ na realizację prac społecznie użytecznych np zmianie terminu rozpoczęcia prac społecznie użytecznych,  powstania nowego podmiotu w wyniku połączenia placówek, przyznania innego świadczenia mającego wpływ na status osoby bezrobotnej.   

Podmiot składa w Urzędzie Pracy w terminie 7 dni przed zakończeniem prac społecznie użytecznych „Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy” - Załącznik nr 8, w celu wydania skierowania osobie bezrobotnej kończącej prace społecznie użyteczne. Zatrudnienie następuje na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, na okres co najmniej 30 dni kalendarzowych, zgodnie ze złożoną przez podmiot deklaracją.

Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert w ramach prac społecznie użytecznych np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Dziale Pośrednictwa Pracy oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 204, 205, 302, 303, 304, 310.

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dn. 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 i 1149),

-  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017r  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2447),

-  Zasady organizowania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
pokój:

pok. 106, I piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie porozumienia w sprawie prac społecznie użytecznych, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

tel.: (32) 231-18-41 w. 208
przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aleksandra Tabaszewska-Salamon Z-ca Kierownika Dzialu ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów - Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 208
 Beata Wijata Specjalista ds. Programów
 231-18-41 wew. 208
Aleksandra Wójcikiewicz Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 208
 Beata Śnioszek Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 208
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 10 ]
plik w formacie DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 15-01-18 14:04 108KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 108KB) pobierz
plik w formacie DOC ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH 13-07-18 13:45 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 3 - oświadczenie osoby bezrobotnej o zapoznaniu się z warunkami BHP 02-02-18 12:04 28KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 4 - ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych 02-02-18 12:07 41.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 5 - wniosek o refundację 13-07-18 13:42 39KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 6 - harmonogram i lista obecności 02-02-18 12:19 82KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 82KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 7 - pismo pracodawcy informujące o przerwaniu przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych 02-02-18 12:23 56.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 56.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 8 - zgłoszenie krajowej oferty pracy.doc 02-02-18 12:25 99KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 99KB) pobierz
plik w formacie DOC DEKLARACJA ZATRUDNIENIA 23-02-18 11:19 32.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista osób które mogą być skierowane na prace społecznie użyteczne 2018r - załącznik nr 2 do wniosku. 23-02-18 11:15 46KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 46KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Beata Śnioszek 2018-07-13 13:36
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2792
 • r9crfpldo4H02GWH6cnKLvd_pnDmRy6-itrE1KqTEd80PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • 914KF_O6PDGqSIpy5zuu5DPFCEdG2Dyn0unQC1of9yY0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • _lHJyiNrS00oSu_ux2yQAuZodIWXPifRj3zNV2y_w1I0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • B2gqyvNxuZmMNGEjqlZffOO60BDDBplFUVaR7i6W4Bo0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • T6jRbXkt1IrsXAXdovWtWyQUU1jzlDoM4LujyCSbHUM0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • K9XhXiUDrxv8D7ECe8i2o834I_lGNPgTHJajvw8yugQ0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • nucVjRBWdA6hnk9pNkMYrOzfYeNLg0HfCd4xfrWhclU0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • kJbNRt8htoqsgX0AeqsRPY2As3jdSRo-wXm5ks_XJUg0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • 7Kx8kLX3UgzRDfjhWrU4aiOA9NAJnp69HIAZG6FaenY0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21ltELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7hZtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037bdtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5FtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABVtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCvdtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25BtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s5tELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPFtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHNtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qptELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl