Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo1lYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFJlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvBlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-ehlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArRlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdllYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-ZlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_JlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3yRlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Prace interwencyjne

PRACE INTERWENCYJNE to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku.

Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z Pracodawcą umowę o organizację prac interwencyjnych. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

Realizacja ilości umów dot. organizacji prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice.
Przed wydaniem opinii dot. rozpatrzenia wniosku, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

Czas trwania Częstotliwość refundacji Maksymalna wysokość refundacji Uczestnicy Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji
do 6 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gliwice, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy


3 miesiące
do 12 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 12 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia 6 miesięcy
do 18 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 24 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do 50%*lub do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

*przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

**przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani PUP Gliwice, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy
do 48 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia


Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca dołącza: oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pracodawca organizujący prace interwencyjne będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 362 z późn. zm.) do wniosku o organizacje prac interwencyjnych dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu Pracodawcy.

Pomoc udzielana Pracodawcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa    pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa(niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)

ograniczenia kwotowe*:
- 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
- 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"
15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa" 30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
kumulacja
Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.
podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

* Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli np planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2019r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez przedsiębiorstwo w latach 2017-2019 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.

"Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akci założycielskim lub umowie spółki,
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu umownego, Urząd Pracy skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres wskazany w Ustawie  z 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia lub naruszenie innych postanowień zawartej umowy skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

 

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1).
4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9).
5. Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6).

Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

 

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
pokój:

- pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

- biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy o prace interwencyjne, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

tel.: (32) 231-18-41 w. 312
przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
Monika Zdunek

Specjalista ds. Programów

 231-18-41 wew. 312
Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów
 231-18-41 wew. 312
Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - Stażysta   231-18-41 wew. 312

 

       
       

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 13 ]
plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH 14-11-19 11:05 108.09KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 108.09KB) pobierz
plik w formacie PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy - prace interwencyjne 14-11-19 11:06 113.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.67KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-01-19 09:26 121.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.59KB) pobierz
plik w formacie DOC Zasady organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 16-05-19 09:43 135KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych RPO 14-11-19 11:06 124.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 124.76KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 -Wniosek o refundację prac interwencyjnych POWER 14-11-19 11:06 101.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych FP 14-11-19 11:06 80.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 80.75KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę RPO 11-07-19 12:00 95.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.51KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę POWER 11-07-19 12:00 72.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 72.7KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę FP 11-07-19 12:03 52.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 52.83KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji RPO 11-07-19 11:59 97.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji POWER 11-07-19 12:01 74.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.71KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji FP 09-09-19 12:28 54.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 54.86KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4305
 • r9crfpldo4H02GWH6cnKLvd_pnDmRy6-itrE1KqTEd-t48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 914KF_O6PDGqSIpy5zuu5DPFCEdG2Dyn0unQC1of9yat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • _lHJyiNrS00oSu_ux2yQAuZodIWXPifRj3zNV2y_w1Kt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • B2gqyvNxuZmMNGEjqlZffOO60BDDBplFUVaR7i6W4Bqt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • T6jRbXkt1IrsXAXdovWtWyQUU1jzlDoM4LujyCSbHUOt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • K9XhXiUDrxv8D7ECe8i2o834I_lGNPgTHJajvw8yugSt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • nucVjRBWdA6hnk9pNkMYrOzfYeNLg0HfCd4xfrWhclWt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • kJbNRt8htoqsgX0AeqsRPY2As3jdSRo-wXm5ks_XJUit48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 7Kx8kLX3UgzRDfjhWrU4aiOA9NAJnp69HIAZG6Faenat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21llYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7hZlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037bdlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5FlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABVlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCvdlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25BlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s5lYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPFlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHNlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qplYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl