Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

Zawód żołnierz

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.179.1750 z późn. zm.), do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:

 1. żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową,
 2. żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe
 • jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, i po mianowaniu go na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), jeżeli posiada niższy stopień wojskowy.
 • jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych, do zawodowej służby wojskowej można powołać, w korpusie szeregowych zawodowych osobę nie będąca żołnierzem rezerwy, która ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności, po mianowaniu na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza).

POWOŁANIE

Żołnierz rezerwy lub osoba nie będąca żołnierzem, zainteresowana pełnieniem zawodowej służby wojskowej, zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który wstępnie ustala czy spełnia ona warunki do powołania do służby w danym korpusie osobowym kadry zawodowej.

Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych, pod względem wykorzystania na nich kandydata.

Po wyrażeniu chęci pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do dowódcy jednostki wojskowej na rozmowę kwalifikacyjną. Dowódca jednostki po sprawdzeniu kwalifikacji osoby i jej zdolności fizycznych do pełnienia służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym, wydaje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

Po uzyskaniu zaświadczenia zainteresowany składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej (wzór w załączeniu).

Do wniosku zainteresowany dołącza:

 1. życiorys;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia;
 3. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
 6. zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej posiadającego kompetencje do wyznaczenia na stanowisko służbowe;
 7. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym stanowisku służbowym.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, następuje powołanie osoby do zawodowej służby wojskowej oraz zawarcie kontraktu na pełnienie służby terminowej. W zawartym kontrakcie określa się okres rozpoczęcia i zakończenia pełnienia służby wojskowej. Kontrakt zawiera się na okres do 6 lat. Istnieje możliwość zawarcia z żołnierzem kolejnych kontraktów terminowych.

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby. Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

Wojskowy komendant uzupełnień doręcza kandydatowi kartę powołania co najmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia służby wojskowej określoną w kontrakcie i kieruje do jednostki wojskowej. Jednocześnie z doręczeniem karty powołania wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia pracodawcę zatrudniającego osobę o jej powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Osoba rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o odmowie powołania do zawodowej służby wojskowej, którą przesyła zainteresowanemu, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, o ile sam nie jest tym organem.

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej (nadterminowej zsw), zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, występuje z wnioskiem o powołanie do tej służby do dowódcy jednostki wojskowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dowódca jednostki wojskowej powołuje żołnierza do zawodowej służby wojskowej oraz zawiera z nim kontrakt na pełnienie służby terminowej. Powołanie żołnierza zasadniczej służby wojskowej następuje z dniem zakończenia odbywania służby.

Żołnierz zawodowy najpóźniej na sześć miesięcy przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt na pełnienie służby terminowej, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na pełnienie służby stałej.

Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na pełnienie służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową.

 

SŁUŻBA WOJSKOWA

Żołnierz zawodowy pełni służbę na podstawie kontraktu, który określa termin i miejsce jej rozpoczęcia. Kontrakt zawiera się na czas od 18 miesięcy do 6 lat. Przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych następuje w chwili stawienia się do jednostki wojskowej i po potwierdzeniu faktu objęcia obowiązków w rozkazie dziennym.

W ramach kontraktu, szeregowy zawodowy może pełnić służbę wojskową na tym samym lub innym stanowisku służbowym przez okres zwany kadencjami, które mogą trwać od 18 miesięcy do 3 lat. Długość kadencji określana jest w rozkazie personalnym o wyznaczeniu na stanowisko służbowe, na podstawie zapisów w karcie opisu tego stanowiska. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, na który został zawarty kontrakt na pełnienie służby terminowej, żołnierz zawodowy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu.

Żołnierz zawodowy, z którym zawarto kontrakt na pełnienie służby terminowej posiada wszystkie prawa żołnierza zawodowej służby wojskowej, wynikające z ustaw: o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Wyznaczenie żołnierza na inne stanowisko służbowe może być poprzedzone odbyciem wymaganego kursu lub innej formy doskonalenia zawodowego. Szeregowy zawodowy, legitymujący się świadectwem dojrzałości, osiągający wysokie wyniki w służbie (ocena bdb z opinii okresowej) może zostać mianowany do stopnia kaprala w korpusie podoficerów - po zdaniu egzaminu na podoficera.

Uposażenie i pozostałe należności pieniężne:

 • Uposażenie miesięczne -2200 zł (brutto);
 • Dodatek za długoletnią służbę (5 lat – 5%) -110 zł;
 • Dodatkowe uposażenie roczne -2200 zł;
 • Gratyfikacja urlopowa -660 zł;
 • Przejazd raz w roku -70 zł;

Żołnierzom mogą być przyznawane dodatkowo:

 • nagrody – za przejawianie inicjatywy w służbie albo za wykonywanie zadania wymagającego dużego nakładu pracy – poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie trudnych;- zapomogi – w przypadkach zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby członka rodziny.

UWAGA: Są wolne miejsca w ciekawych i perspektywicznych jednostkach wojskowych. Szczegółowych informacji udzielają jednostki wojskowe i Wojskowe Komendy Uzupełnień. Dodatkowych informacji udzielają także specjaliści z Dowództwa Wojsk Lądowych w godzinach 8.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku tel. (022) 6 877 036, e-mail na adres: , oraz INFOLINIA CAŁODOBOWA (022) 6 877 100.

 

Szczegółowe informacje oraz wykazy wakatów w Jednostkach Wojskowych dostępne w :

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GLIWICACH
Ul. Zawiszy Czarnego 7
44-100 Gliwice
tel. 32 238-23-09 wew. 232
pokój 114 I piętro

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wojsko [ 1 ]
plik w formacie PDF Przykładowy wzór wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej 13-03-14 13:17 61.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 61.13KB) pobierz
Utworzono: 2014-03-13 13:03 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-13 13:18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2705
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Rka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNka88LBfHJk3lh-1os-AykWQeyJxXci_v4OT9mWyJqQQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMZw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0Zw2dLmDfRc38yuUSbRmQkDcjhzK88BpliJHgVoryulA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl