Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

 w Gliwicach (PUP Gliwice), na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski rozpatruje się na podstawie Kryteriów i warunków sfinansowania osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Gliwice, która posiada wykształcenie wyższe, a także osoba poszukująca pracy, zarejestrowana w PUP Gliwice, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 cytowanej na wstępie Ustawy,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małożonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest pracownikiem lub wykonuje inną pracę zarobkową, w wieku 45 lat i powyżej.

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych uzależnia się od realizacji przez Wnioskodawcę obowiązków bezrobotnego lub poszukującego pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

 1. czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 2. czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy z powodu niestawiennictwa się w PUP Gliwice w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia, za wyjątkiem przypadków, gdy decyzja administracyjna pozbawiająca ststusu została uchylona;
 3. czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego lub poszukuącego pracy z powodu przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie, za wyjątkiem przypadków, gdy decyzja administracyjna pozbawiająca statusu została uchylona.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach PUP Gliwice może odstąpić od spełniania przez Wnioskodawcę w/w warunków.

Do wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 14 dni zaświadczenia od organizatora studiów, informującego o przyjęciu Wnioskodawcy na dany kierunek studiów wraz z informacją o terminie płatności i numerze rachunku bankowego uczelni, na który należy dokonać wpłaty oraz harmonogramu zajęć.

Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę w/w dokumentów, następuje ustalenie warunków i zawarcie umowy cywilno-prawnej w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą a PUP Gliwice o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiej umowy.

Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, korzystająca ze sfinansowania kosztów studiów podyplomowych, zobowiązana jest do:

 1. podjęcia nauki zgodnie z programem studiów podyplomowych;
 2. przedstawienia PUP Gliwice na koniec każdego semestru nauki, zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie studiów - w terminie 7 dni od zakończenia semestru;
 3. dostarczenia zaświadczenia o terminie ukończenia zajęć dydaktycznych na ostatnim semestrze studiów w ciagu 30 dni od rozpoczęcia tego semestru;
 4. poinformowania PUP Gliwice o wszelkich zmianach w terminach odbywania studiów - w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji z Uczelni;
 5. przestawienia PUP Gliiwce, na każde wezwanie, zaśwaidczenia z Uczelni potwierdzającego kontynuowanie nauki;
 6. przedstawienia PUP Gliwice dyplomu potwerdzającego ukończenie studiów, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania;
 7. w przypadku przerwania, niepodjęcia, nieukończenia w określonym terminie nauki, podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, powiadomienia PUP Gliwice, w terminie do 7 dni, o wystapieniu ww. okoliczności (w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą bezrobotną, który nie posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem - najpóźniej w pierwszym dniu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gosporadczej);
 8. zwrotu całości wydatkowanej przez PUP Gliwice kwoty sfinansowania w przypadku przerwania nauki z winy leżącej po stronie Wnioskodawcy, na zasadach przewidzianych w zawartej z PUP Gliwice umowie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 2 ]
plik w formacie DOC Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych 25-01-18 13:44 57KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57KB) pobierz
plik w formacie PDF Studia podyplomowe - Kryteria i warunki dofinansowania kosztów dla bezrobotnych i poszukujących pracy 25-01-18 13:47 238.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.71KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-08-14 09:54
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3627
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNLJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1LJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl