Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

 1. Osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia lub pełniąca opiekę nad osobą zależną, zwana dalej „osobą uprawnioną”, może starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku:
 • a)      podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • b)      skierowania na staż;
 • c)      skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD);
 • d)     skierowania na szkolenie;

na podstawie wniosku o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów.

Za OSOBĘ ZALEŻNĄ uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy, lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 1. Refundacja, o której mowa powyżej, może mieć miejsce w przypadku, gdy miesięczny przychód osoby uprawnionej nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem należy złożyć w dniu:
 • - rozpoczęcia stażu,
 • - wydania skierowania na szkolenie,
 • - wydania skierowania na PZD,
 • - podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

UWAGA! Refundacja nie przysługuje z mocą wsteczną, dlatego może mieć miejsce dopiero od dnia złożenia wniosku o sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osoba zależną.

 1. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Rozpatrzeniu będą podlegały wnioski i rozliczenia kompletne.
 2. Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje pracownik PUP Gliwice
 3. Przyznanie osobie uprawnionej refundacji kosztów, dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie, pod rygorem nieważności, umowy o sfinansowanie kosztów opieki, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia Umowy, osoba uprawniona składa miesięczne Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona poniosła koszt. Rozliczenie wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze Podawczym tut.Urzędu (pok.001) lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Zwrotowi  podlega koszt w wysokości 100% udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono te koszty.
 6. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres do 6 miesięcy.
 7. W przypadku skierowania na staż / PZD / szkolenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres odbywania stażu / PZD / szkolenia.
 8. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, przysługuje za dni faktycznego uczestnictwa w stażu/szkoleniu/PZD/ oraz za dni nieobecności usprawiedliwionej poprzez przedstawienie zwolnienia lekarskiego w formie druku ZUS ZLA.
 9. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną nie przysługuje jeśli osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem w tut.Urzędzie, odbywała u niego staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub praktyczną naukę zawodu bezpośrednio przed ubieganiem się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną.
 10. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną nie przysługuje w przypadku:
 • a)      przerwania stażu / PZD / szkolenia / zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • b)      ukończenia przez dziecko 6 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 7 roku życia,
 • c)      zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną,
 • d)     osiągnięcia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznych przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008).
 1. Na wniosek osoby uprawnionej, może być wypłacona zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną.
 2. PUP Gliwice umożliwia osobie uprawnionej zapoznanie się  z obowiązującymi zasadami finansowania kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osobą zależną, przed podpisaniem przez osobę uprawnioną umowy.
 3. Kryteria niniejsze  stosuje się w przypadku stażu/szkoleń/PZD/podjęcia zatrudnienia finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rozporządzenia [ 6 ]
plik w formacie PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz. U. 123 poz. 1023) 12-01-10 33.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.02KB) pobierz
plik w formacie PDF 2009.01.07 - Rozporządzenie - w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 05-01-10 33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33KB) pobierz
plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 05-01-10 62.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.29KB) pobierz
plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie standardów usług pracy 05-01-10 69.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 69.76KB) pobierz
plik w formacie PDF 2004.11.26 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 05-01-10 83.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 83.18KB) pobierz
plik w formacie PDF 2004.10.06 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 05-01-10 81.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 81.73KB) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ustawy [ 4 ]
plik w formacie PDF Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wer. angielska ACT of 20 April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions 21-11-12 608.44KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 608.44KB) pobierz
plik w formacie PDF 2009.06.19 - Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 05-01-10 42.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 42.88KB) pobierz
plik w formacie PDF 2009.02.01 - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 05-01-10 802.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 802.39KB) pobierz
plik w formacie PDF 1997.08.27 - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 05-01-10 239.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 239.23KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-08-14 09:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2854
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPPEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3PEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl