Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

Prace interwencyjne

zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.


Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Gliwice.
Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

Czas trwania Częstotliwość refundacji Maksymalna wysokość refundacji Uczestnicy Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji
do 6 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gliwice, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy


3 miesiące
do 12 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 12 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia 6 miesięcy
do 18 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
do 24 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do 50%*lub do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

*przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

**przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w PUP Gliwice, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy
do 48 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia

Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych pracodawca/przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres wskazany w Ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1482 z późn.zm.). Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia lub naruszenie innych postanowień zawartej umowy skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.
Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.
Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca/przedsiębiorca dołącza: oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pracodawca/przedsiębiorca organizujący prace interwencyjne będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362 z późn. zm.) do wniosku o organizacje prac interwencyjnych dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu pracodawcy/przedsiębiorcy.

Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa    pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa(niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)

ograniczenia kwotowe*:
- 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
- 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"
15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa" 30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
kumulacja
Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.
podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

* Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli np. planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2019 r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez przedsiębiorstwo w latach 2017-2019 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.


"Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,
- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akci założycielskim lub umowie spółki,
- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

Realizacja ilości umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowy

Podstawa Prawna:

1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn.zm..).
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
3.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1).
4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9).
5.Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Joanna Fatyga

Monika Zdunek

 Specjalista ds. Programów

 Specjalista ds. Programów

 32 231 18 41 wew. 312

 32 231 18 41 wew. 312

 
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 13 ]
plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH 14-11-19 11:05 108.09KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 108.09KB) pobierz
plik w formacie PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy - prace interwencyjne 14-11-19 11:06 113.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.67KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-01-19 09:26 121.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.59KB) pobierz
plik w formacie DOC Zasady organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 16-05-19 09:43 135KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych RPO 14-11-19 11:06 124.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 124.76KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 -Wniosek o refundację prac interwencyjnych POWER 14-11-19 11:06 101.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych FP 14-11-19 11:06 80.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 80.75KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę RPO 11-07-19 12:00 95.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.51KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę POWER 11-07-19 12:00 72.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 72.7KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę FP 11-07-19 12:03 52.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 52.83KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji RPO 11-07-19 11:59 97.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji POWER 11-07-19 12:01 74.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.71KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji FP 09-09-19 12:28 54.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 54.86KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2551
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RASknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3zF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl