Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuu2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmK2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pu2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aa2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYe2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694u2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFK2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOu2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnK2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje
na okres 180 dni
(za wyjątkiem niżej wymienionych przypadków)

Okres pobierania zasiłku wynosi:

180 dni
- dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

365 dni - dla bezrobotnych:

 • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 15;

_____________________________

ZMIANA MIEJSCA ZAMELDOWANIA LUB POBYTU OSOBY BEZROBOTNEJ

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

_____________________________

WYDŁUŻENIE PRZYSŁUGIWANIA PRAWA DO ZASIŁKU

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński.

_____________________________

SKRÓCENIE OKRESU POBIERANIA ZASIŁKU

Okres pobierania zasiłku (...) ulega skróceniu o okres:

 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 • robót publicznych oraz
 • o okres odbywania stażu,
 • szkolenia lub
 • przygotowania zawodowego dorosłych 

przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3 tj.:

 • 90 dni ( jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron),
 • 90 dni (jeżeli osoba zarejestrowała się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej),
 • 180 dni (jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia)
 • 180 dni (jeżeli bezrobotny w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2),
 • o okres odpowednio 120, 180 lub 270 dni (jeżeli bezrobotny odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie lub po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie),
 • o okres za który osoba bezrobotna  otrzymała przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;
 • o okres za który osoba bezrobotna otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • o okres w którym osoba bezrobotna odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • o okres, w jakim osoba bezrobotna przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (nie dłużej jedniak niż 10 dni )

_____________________________

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W OKRESIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.


Podstawa prawna:

art. 73 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189 z późniejszymi zmianami)W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Iwona Cichoń

obsługa osób według nazwiska A-Ł, oraz N

Specjalista ds Ewidencji  32-231-18-41 wew. 102  

Katarzyna Warchałowska

obsługa osób według nazwiska M, oraz O-Z

Specjalista ds Ewidencji  32-231-18-41 wew.184  
Utworzono: 2014-03-13 10:21 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4688
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByewzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOwzFPS72Vc3sXzNlzCjv9KmjHhRRpZ6nEZ0HWk0mV1Ew

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzu2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0C2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZK2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csai2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgq2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxG2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMa2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ae2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSte2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gO2yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII22yf-MYy3InbH5BwPYujx15Z9hFcvGSh7QnDibPkaOcA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl