Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

          UDOKUMENTOWANY STAŻ PRACY

od 1 do 5 lat

od 5 do 20 lat

powyżej 20 lat

                             PROCENT 80% 100% 120%

   kwota zasiłku w okresie pierwszych

            90 dni pobierania zasiłku

689,20 zł brutto

603,17 zł netto

861,40 zł brutto

741,87 zł netto

1033,70 zł brutto

880,67 zł netto

kwota zasiłku w okresie kolejnych dni

                posiadania zasiłku

541,20 zł brutto

483,49 zł netto

676,40 zł brutto

592,52 zł netto

811,70 zł brutto

701,56 zł netto

 

 

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu (np. przysługujący zasiłek za miesiąc styczeń zostaje wypłacony w lutym).

Zasiłki są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez bezrobotnego.

Własnoręcznie wypełniony i podpisany wniosek o przekazywanie świadczeń na konto należy złożyć osobiście w biurze podawczym.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest  w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasiłków po waloryzacji.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, o którym mowa w ust. 6, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do obliczania okresów przysługiwania zasiłku nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zakresie dotyczącym terminów oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym sposobu obliczania terminów.

Uprawnionym do zasiłku, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie.

Starosta ustala i opłaca, na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków wypłaconych bezrobotnym.

____________________________________

Podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych (tj. 100%) wynosi:

 • 861,40 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
 • 676,40 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Bezrobotnemu, którego łączne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane dalej "okresem uprawniającym do zasiłku", wynoszą mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku określonego w ust. 1

Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego w ust. 1

_______________________

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy:

 • pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,
 • okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 • okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz
 • okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:                                                                                                                                                                                                                                                                    1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2,
      bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
  2) na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo
      do 3 lat na każde dziecko.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również:

 • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,
 • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy


Podstawa prawna:

art. 72 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189 z późniejszymi zmianami)
W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Iwona Cichoń

obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

 Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew.102  

Katarzyna Warchałowska

obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

 Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  


Utworzono: 2014-03-13 10:10 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:14
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8905
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPflV_kCqRDBeHwZMXA7Ak__hxWViJAghFH3n3OnoHfxQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOAGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2AGf3HF8nHIW4ReVLchMVsbWK10_CiK8pZk4MmJ4zXcQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl