Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

Warunki nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem określonym w ustawie, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2;
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust.2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, o których mowa wyżej, zalicza się również okresy:

 • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póŹn. zm.);
 • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 Ustawy z dnia 04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w ar. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

________________________________

ZASIŁEK DLA ZWOLNIONYCH Z ZAKŁADÓW KARNYCH

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem określonym w ustawie, jeżeli:

- nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

- w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,


Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych
, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów zaliczanych do podstawy przyznania prawa do zasiłku, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

________________________________

ZASIŁEK PO ODBYCIU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

________________________________

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH OD DNIA UDOKUMENTOWANIA 

W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1.

 

Podstawa prawna: art. 71 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Iwona Cichoń

obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

 Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew.102  

Katarzyna Warchałowska

obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

 Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  
Utworzono: 2017-04-20 13:47 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2884
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNR9tGeWhd7GFgr0fCH3zANmcMkgAy5JH41wC2a_TEDCt20nET311K4QKNEXGl2Igb-wPEmm1SYoij0LIIdpt7m

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Aua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csagua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Acua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0ua-PaWzjNGGPnPT22G8GaoJrvysPY0c9tcXOU-bXN22-qC4Qg7DiwCbKVK7tMXGKgZnPCF7dJyGDJA8QdbStz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl