Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYddqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego.

Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

 • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78;
 • koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawei nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów  albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust.1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WAŻNE

Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

Roszczenia do należnych, a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawnienia ich do dyspozycji.

Roszczenia pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 •  w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 •  dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 • osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji.

Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w decyzji, o której mowa w ust. 1.

Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a, nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w art. 46 ust. 2 i 3.

Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji uzyskanej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminów płatności określonych w art. 51, art. 56 i art. 57.

Przepis ust. 9c stosuje się odpowiednio do zapłaty odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu grantu, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o której mowa w art. 60c, i dofinansowania, o którym mowa w art. 60d.

WAŻNE

Świadczenia z tytułu bezrobocia przysługujące bezrobotnym i innym uprawnionym osobom stanowią ich prawa majątkowe i przechodzą po ich śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 76 ust. 2 pkt 6, obciąża w równych częściach małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Zaliczenie świadczeń dla bezrobotnych na poczet świadczeń przyznawanych przez organy rentowe

W przypadku przyznania bezrobotnemu lub osobie, o której mowa w art. 43, prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres, za który pobierali zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia. Kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota zaliczona na poczet przyznanego świadczenia nie może być wyższa niż ustalona za poszczególne miesiące okresu, o którym mowa w ust. 1, kwota emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.

Organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego świadczenia, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, który wypłacił zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy.

W przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres, w którym był bezrobotny, pozbawienie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku następuje za okres, za który przyznano emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, rentę szkoleniową, rentę socjalną, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę rodzinną w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna: art. 76 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Iwona Cichoń

obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

 Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

Katarzyna Warchałowska

obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

 Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 184  
Utworzono: 2017-04-19 14:06 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3743
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuumQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByemQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOmQHrnD5MnJtOMUT-zCIAoXf25YBQVo-OztRX6E3s-_voIHooh64Cyt_FX_G5dA8hztcSLtzJU_YvJ36hC2apQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AddqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStddqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNdqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1dqdeWBgAoSPm0wmvYmhfvhGv7QYfyH5mcdm9pi_NRlf3Tz7lA_qBQ2_qy08mjA_CBeMd_m9mFPskXvGMizmfy

Projektowanie stron: IntraCOM.pl