Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

Bon szkoleniowy

Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). zwanej dalej Ustawą

Bon szkoleniowy – stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej do 30 roku życia, na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia takich jak koszty dojazdu czy zakwaterowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.Kto może ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego :

O przyznanie bonu szkoleniowego może się ubiegać zarejestrowana osoba bezrobotna, która :

 •  nie ukończyła 30 roku życia
 • złożyła kompletny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia oraz przedstawiła wypełniony przez Pracodawcę druk Krajowej Oferty Pracy
 • posiada ustalony profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach posiada ustalony profil pomocy I.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Warunki przyznania bonu szkoleniowego :

 •  Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
 • Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz wypełnionej Krajowej Ofery Pracy.
 • Urząd posiada środki na realizację bonów szkoleniowych.

Wysokość dofinansowania w ramach bonu szkoleniowego:

 W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

1)      jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2)      niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3)      przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)         do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b)        powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4)      zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie

ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)        do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b)       powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c)        powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

  UWAGA :

 1. Termin ważności bonu szkoleniowego wynosi 30 dni od dnia przyznania.
 2. Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, którego elementy określa §78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów realizacji usług rynku pracy.
 3. Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu szkoleniowego lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone w art. 66k ust. 4 nie mogą być pokryte z PUP. Musi je pokryć we własnym zakresie osoba otrzymująca bon.
 4. Osoba korzystająca z bonu szkoleniowego nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających wykorzystanie kwoty przyznawanej w ramach ryczałtów, powinna natomiast złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów dojazdu i ewentualnie zakwaterowania wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie i w jakiej wysokości.
 5. Wymagane dokumenty :

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia powinien być złożony wraz z następującymi załącznikami:

a)      oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach bonu szkoleniowego po ukończeniu szkolenia, wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku wraz z wypełnionym drukiem Krajowej Oferty Pracy

lub

b)      oświadczenie osoby bezrobotnej do 30 roku życia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku,

c)      oferta szkoleniowa opracowana przez Instytucję Szkoleniową dla wskazanego przez osobę ubiegającą się o przyznanie bonu szkoleniowego szkolenia. Szkolenie powinno trwać przeciętnie nie mniej niż 25 h zegarowych w tygodniu a przewidziana do realizacji kursu instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę (www.ris.praca.gov.pl.).

Prawa wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

1. W okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

 1. Osobie bezrobotnej, uprawnionej w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 2. Obowiązki wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:
  • Bezrobotny ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniu w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem szkolenia oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej.
  • Bezrobotny ma obowiązek zwrotu kosztów bonu szkoleniowego jeśli z własnej winy nie ukończył szkolenia, z wyjątkiem przypadku gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (Art. 41 ust.6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
  • Osoba, która rozpoczęła i opłaciła szkolenie przed uzyskaniem skierowania w ramach bonu szkoleniowego na to szkolenie nie może ubiegać się o zwrot kosztów tego szkolenia.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon Szkoleniowy [ 9 ]
plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej 02-12-19 11:11 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze otwarcia własnej działalności gospodarczej 18-11-15 09:43 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
plik w formacie DOC wniosek o przyznanie finansowania dojazdu i zakwaterowania.doc 05-01-17 11:01 17KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 17KB) pobierz
plik w formacie DOC wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 02-12-19 11:13 61.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 61.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
plik w formacie DOC Bon szkoleniowy 13-02-19 13:33 44KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 44KB) pobierz
plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
Utworzono: 2014-09-05 12:48 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-26 12:48
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3721
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMZw6fIPF4eWQ8TwfdAfmJoc1aLw4CYg3vmmevNMmnbqA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOJZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2JZqyKt-0b8Nc0muumUrgC-SPPiIzSUjNsPZbma5Piww

Projektowanie stron: IntraCOM.pl